Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Terugblik en vooruitblik
PDF Afdrukken E-mail

Terugblik en vooruitblik

Het is niet gemakkelijk om in beeld te brengen welke resultaten er zijn behaald. In het binnenste van de mens voltrekt zich vaak meer dan wij in beeld kunnen brengen. Mensen die niets met de Kerk te maken wilden hebben, snuffelen nu voorzichtig rond of worden geraakt door een viering waardoor het geloof weer een uitdaging wordt. Ook het omgekeerde kan het geval zijn. Mensen die actief waren bij een activiteit van de parochie geven aan dat ze niet meer langer tot de Kerk willen behoren. Het is niet gemakkelijk om daar als pastoor goed mee om te gaan. Enkele uitgangspunten waarbij het functioneren van de parochie zichtbaar wordt zijn de sacramenten.

Het aantal doopsels in Schinveld is gelijk gebleven 14 (14), in Merkelbeek is dat afgenomen 2(6). Bij de eerste communie was in Schinveld het aantal kinderen dat meedeed: 17(21), terwijl dit in Merkelbeek ongeveer gelijk bleef 6(7). Het vormsel vond afgelopen jaar alleen plaats in Schinveld 18 (14). De kerkelijke huwelijken blijven op een laag pitje staan.Zo waren er in Schinveld 2 (2) en in Merkelbeek 1 (0). Tenslotte zien wij dat het aantal uitvaarten in Schinveld teruggelopen is: 19 (26), terwijl het in Merkelbeek ongeveer gelijk gebleven is: 10 (9). Hiermee wordt duidelijk dat de Kerk in de samenleving niet meer vanzelfsprekend door een grote groep gedragen wordt. Het is een ontwikkeling die wij waarnemen in Nederland, maar ook in andere landen in Europa. Pessimisten voorspellen dat de kerk over een aantal jaren verdwenen is. Sluiting van kerkgebouwen vindt steeds meer plaats.

Immers, waar in een parochie nauwelijks meer vitaliteit kent, het kerkgebouw in slechte staat en bij de financiën rode cijfers geschreven worden, kan een parochiekerk niet meer in stand gehouden worden. Bij een aantal ouderen is nog waardering voor cultuur en kunst van historische gebouwen. Jonge mensen kijken meer naar wat praktisch is. Een collega noemde een kerkgebouw een bedrijfspand. Als zaken niet meer goed lopen moet je ze afstoten.

Toch geloof dat ik wij met betrekking tot de kerk ons niet alleen kunnen baseren op statistieken. De Geest van God maakt soms vreemde sprongen. Dat mensen niets meer van het geloof af weten hoeft niet negatief te zijn. Daardoor is de openheid naar wat in de kerk gebeurt niet getekend door vooroordelen. Uit verhalen van ouderen mogen wij afleiden dat een aantal niet meer open kunnen staan voor wat het geloof in Christus inhoudt door ervaringen uit het verleden. De individualisering in de maatschappij heeft ook zijn weerslag op de Kerk, ook al kennen wij nog veel vrijwilligers. Zoals participatie in de zorg voor elkaar moet bijdragen aan een mensvriendelijke samenleving, zo kunnen ook de geloofsgemeenschappen goed jong bloed gebruiken. Toekomst scheppen betekent het los durven laten van oude verworvenheden die in het verleden belangrijk waren voor de opbouw van de geloofsgemeenschap. Wanneer deze niet meer functioneren is belangrijk om ook nieuwe wegen te durven gaan. In die zin willen wij bouwen in vertrouwen, samen met andere parochies, aan de toekomst.