Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> De mooiste dag van je leven
PDF Afdrukken E-mail

De mooiste dag van je leven

Een mens kent vele momenten, die een geluksgevoel geven. De ene keer gaat het om het winnen van een grote prijs, de andere keer om het behalen van een belangrijk diploma en weer een andere keer om het moment dat iemand zijn/haar geliefde ontmoette. Vaak merk je dat het materiële geen blijvende vreugde geeft. Maar de verbondenheid met mensen geeft een vaste basis aan ons leven. Weten dat je bemind wordt en dat je zelf de ander mag beminnen laat een mens genieten van het mooie, maar ook staande blijven bij het moeilijke. Dit geldt niet alleen voor het contact met mensen om ons heen, maar ook voor het contact met God.

Het mooiste moment in het leven van Jezus is dat Hij bij de laatste maaltijd zich helemaal heeft weg geschonken. De woorden "dit is Mijn Lichaam" en "dit is Mijn Bloed' zijn levend gebleven in de samenkomsten van mensen die in Jezus geloofden. Het was niet zo maar een maal om aan Jezus te denken, maar de ervaring dat Hij werkelijk bij ons wil zijn in de gaven van Brood en Wijn. Deze ervaring wordt een heilig moment genoemd: een sacrament. De band tussen Jezus in zijn volheid en de mens die met Hem contact heeft doet goed. De eucharistieviering staat centraal in het leven van de Kerk. Waar de gave van de Heer niet op gezette tijden wordt ontvangen, verwatert de vriendschap en verzwakt het geloof. Iemand zei het heel treffend: "ik ga niet voor de pastoor naar de kerk, maar vanwege mijn geloof in God". In deze woorden komt heel mooi naar voren dat het in iedere eucharistieviering gaat om de ontmoeting met Christus. De priester staat in dienst van Christus en is slechts een instrument in Gods hand.

Het tonen van de monstrans (een sieraad waarin Jezus aanwezig is in het Heilig Brood) nodigt ons uit tot een houding van gebed. Iedere maandagavond wordt in onze parochiekerk tijdens de Maria-noveen het Allerheiligste uitgesteld en daarmee de zegen gegeven. Ook de processie heeft het karakter van een eerbetoon aan Christus. Er wordt gebeden, gezongen en gespeeld, en zo wordt zichtbaar hoe de verrezen Heer van betekenis blijft. De Katholieke Kerk weet het wezenlijke te omgeven met datgene wat voor mensen aangenaam is: muziek, flambouwen, kleding, groepen, versierde rustaltaren, vlaggen en niet te vergeten de kamerschoten. Geloof en gebruiken van het volk vormen een mooie eenheid met elkaar. Daarin heeft de kerk dan ook een feestelijke uitstraling. Dat geeft een gevoel van blijdschap en saamhorigheid. Ook al zijn er meerdere sacramenten, zoals de doop, het vormsel, het huwelijk, priesterschap, sacrament van vergeving en de ziekenzalving, toch concentreert Sacramentsdag zich op de aanwezigheid van Jezus in het eucharistisch Brood. Wie dit ziet, beseft dat een processie meer is dan folklore, het is er uit springende manier om de Heer in ons leven mee te dragen. Mogen wij er zondag ook weer een fijne feestdag van maken.