Home >>> De Parochie >>> Tot uw dienst!
PDF Afdrukken E-mail

WAARMEE KUNNEN WIJ U VAN DIENST ZIJN!

Diensten?

zaterdag 19.00 uur     H. Mis
H. Eligiuskerk
zondag 09.30 uur     H. Mis
H. Eligiuskerk
maandag

18.00 uur     Aanbidding
18.45 uur     Maria Noveen
19.00 uur     H. Mis

H. Eligiuskerk
dinsdag 08.30 uur H. Mis H. Eligiuskerk
donderdag 19.00 uur H. Mis Verzorgingshuis 
“Aan de Bleek”

Misintenties?

Voor het opgeven van misintenties kunt u op maandag,dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur terecht op de pastorie, Wilhelminaplein 2, 6451 CJ Schinveld.

Doopsel?

Wanneer u uw zoon of dochter wilt laten dopen kunt u met de pastoor een afspraak maken voor planning van datum en tijd. Hij regelt dan met u het nodige.

Eerste Heilige Communie?

De Eerste H. Communie voor de kinderen van groep 4 van de basisscholen vindt in principe plaats op de zondag vóór Hemelvaart en op Hemelvaartsdag.
De voorbereiding van de eerste H. Communieviering is in handen van diverse werkgroepen waarin de pastoor en ouders participeren. Ook op school wordt in groep 4 frequent aandacht aan de communievoorbereiding besteed.
Gedurende het schooljaar vinden een aantal ouderavonden plaats die niet alleen als doel hebben de ouders te informeren over de voorbereiding op dit sacrament, maar ook om ouders te stimuleren hun kinderen ook na de Eerste H. Communie in hun geloofsleven te begeleiden.

Heilig Vormsel?

Het H. Vormsel wordt in een feestelijke viering door de bisschop of zijn gevolmachtigde toegediend. Aanmelden voor het Heilig Vormsel kan bij de pastoor of het parochiekantoor (T: 045 5252318)
De ouders van kinderen (meestal van groep 8 v.d. basisschool) cq. vormsel kandidaat(e) worden tijdig ingelicht en bij de voorbereiding betrokken.

Kerkelijk Huwen?

Wanneer u een kerkelijk huwelijk wilt sluiten neem dan tijdig contact op met de pastoor om een datum  vast te leggen. Verdere afspraken maakt de pastoor graag in een persoonlijk gesprek met u.

Kerkelijke Uitvaart?

Bij een overlijden, neemt een familielid of de begrafenisondernemer contact op met de pastoor. Daarbij worden afspraken gemaakt voor dag en tijdstip van de uitvaartdienst.In een persoonlijk gesprek wordt ook gesproken over de viering en zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen en/of de wensen van de overledene.In de regel vindt de uitvaartdienst om 10.30 uur plaats.Daags voor de uitvaart wordt voor de overledene om 18.45 uur de rozenkrans gebeden en in de aansluitende H. Mis van 19.00 uur voor zijn/haar zielenrust gebeden. Als er geen H. Mis aan de vooravond is vind er een avondwake-dienst voor de dierbare overledene plaats. Deze wordt door goed toegeruste mensen uit de lectorengroep gehouden.
De pastoor blijft ook na de uitvaart uw aanspreekpunt om u bij het verlies van uw dierbare te ondersteunen en te begeleiden.

Ziekenbezoek en ziekencommunie?

De pastoor is graag bereid zieken en/of bejaarden te bezoeken (thuis of in het ziekenhuis). Laat u het wel even weten.
Ook wanneer u het op prijs stelt om maandelijks of voor de feestdagen thuis de H. Communie te ontvangen, kunt u contact opnemen met de pastoor. De maandelijkse H. Communie wordt elke donderdag vóór de eerste vrijdag van de maand gebracht.

Ziekenzalving?

Ernstig zieken putten veel troost en kracht uit het Sacrament van de zieken. Vroeger werd dit sacrament alleen toegediend bij stervenden, maar tegenwoordig ligt het accent veel meer op het ontvangen van kracht om het ziek zijn met Gods hulp beter te kunnen (ver-)dragen.Als u de ziekenzalving wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met de pastoor. In het ziekenhuis zorgt daarvoor de priester van het ziekenhuis of iemand van de nachtdienst.
Stelt u er prijs op dat de pastoor van de eigen parochie dit doet, maak dan met hem een afspraak die beiden schikt.

Huisbezoek?

Een van de belangrijkste taken van een pastoor is het contact met de gelovigen. Daarbij hoort ook het huisbezoek. Vanwege de grootte van de parochie is het onmogelijk om álle parochianen te bezoeken. Stelt u prijs op bezoek bel dan de pastoor of doe een briefje in zijn brievenbus. Ook voor een kennismakingsgesprek zal hij u graag bezoeken.

Boeteviering en biecht?

Vóór Kerstmis en Pasen wordt een boeteviering gehouden als voorbereiding op deze feestdagen.
Daarnaast bestaat ook de gelegenheid het sacrament van boete en verzoening, beter bekend als de biecht, te ontvangen.
Mensen die gebruik willen maken van dit Sacrament kunnen hiervoor contact opnemen met de pastoor.

Catechese?

Het is wenselijk dat in alle groepen van de basisschool catechese wordt gegeven. Deze worden van de leerkrachten het liefst in overleg met de pastoor voorbereid en gegeven.
In groep 4 wordt de catechese op school verzorgd door de pastoor en de leerkrachten samen, ter voorbereiding op de Eerste H. Communie.
De vormsel catechese wordt buiten schooltijd in de parochiezaal aan de vormsel kandidaten door de pastoor verzorgd.

Laatst aangepast op donderdag, 01 mei 2014 17:18