R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

God geeft ons altijd een nieuwe kans

Vaker gebeurt het dat menselijke contacten worden afgebroken omdat er dingen gebeurd zijn die onvergeeflijk zijn. Heel vaak ligt de oorzaak in het persoonlijk gekwetst zijn, in het gevoel oneerlijk behandeld te zijn of omdat er andere relaties in het spel zijn. Heel wat mensen elkaar niet meer willen ontmoeten als persoon, maar ook wereldwijd. Daardoor blijft er veel verdriet in de wereld en spanningen nemen toe.   
De apostel Thomas had het met Jezus wel gehad. Heel zijn leven had hij voor Hem gegeven en nu was het uitgelopen op een totale mislukking. Ook Thomas voelde zich teleurgesteld, bedrogen en was het geloof in Jezus kwijt. Zelfs de andere apostelen waren niet in staat om Hem weer bij het leven van Jezus te betrekken. Dat Jezus verrezen was kon hij niet geloven. “Eerst zien en dan geloven” was zijn standpunt. Totdat Jezus zelf het initiatief nam en zichtbaar werd voor Thomas: “leg je vingers maar op mijn wonden”. Toen voelde Thomas zich heel klein worden. Het bemoedigend woord klonk: “Wees niet langer ongelovig, maar gelovig”. Jezus schrijft niemand af. Hij blijft barmhartigheid schenken.
De 2e zondag na Pasen is door Johannes Paulus de zondag van de goddelijke barmhartigheid. Hij baseert zicht op de visoenen die een Poolse zuster Faustina aan ons heeft overgeleverd. Voor vele mensen, die teleurgesteld zijn om wat voor reden dan ook, klinkt er een woord van bemoediging. Zelfs wanneer men in de Kerk geen barmhartigheid ervaart maakt Jezus ons duidelijk dat Hij het niet verdraagt wanneer mensen worden afgeschreven omdat zij niet voldoen aan het systeem. Zijn liefde overstijgt het denken over mensen die tekortschieten. Barmhartigheid is geen eenrichtingsverkeer. Sorry zeggen is te weinig. Je leven op iets nieuws richten laat ons delen in Gods genade De zondag van de goddelijke barmhartigheid geeft ons moed om met de verrezen Heer verder te gaan. Ook dat hoort bij de paaservaring