R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Willibrord, beschermheilige van de Nederlandse kerkprovincie

H. Willibrordus - Voor de bron van de foto, klik hier >>> 

Indrukwekkend is het om te lezen hoe de monnik Willibrord met elf andere gezellen in een bootje naar een onbekend gebied trok om daar de boodschap van Jezus te brengen. De overtocht was niet zonder gevaar en menige missionaris kwam nooit aan. Het verliezen van het leven werd beschouwd als een uitverkiezing van God.

Toen de H. Willibrord aan land kwam, probeerde hij eerst het vertrouwen van de mensen winnen. Hij legde contacten met de leiders van het volk en met de mensen zelf. Heidense feesten werden niet afgeschaft, maar er werd een christelijke invulling aan gegeven. Willibrord liet kerken bouwen en daarbij groeide vaak een klooster. Het werden centra van wetenschap, landbouwontwikkeling, kunst, cultuur en geloof. Het kerkgebouw nam een prominente plaats in. Daar deden de monniken het getijdengebed en vierden de eucharistie. Mensen in de omgeving waren hierbij welkom. Het kerkgebouw was een plek waar God en mens samen kwamen.
In onze tijd staan wij voor een nieuwe opgave. Het gemakkelijkste is om datgene wat onze voorouders ons hebben overgeleverd te laten verdwijnen. De kerk moet missionair zijn. Waar denken wij dan aan? Aan uitverkoren groepen die een elite vormen. Of aan gewone mensen voor wie het geloof iets van hun zelf geworden is en dat doorwerkt in hun doen en laten. Durven wij ook te luisteren naar mensen die ons vanuit hun gelovige levenshouding een boodschap te brengen hebben. Of willen wij alleen maar onderwijzen. Durven wij hen onderdeel te laten zijn van de kerkgemeenschap door hun te betrekken bij beleid en hen ook verantwoordelijkheid te geven in plaats van gehoorzaamheid.
De monniken verstonden de kunst om over te dragen waar de wereld beter van werd. Ze schiepen een samenleving waarin het goed toeven was. Voorgaan in geloof was de kracht van de H. Willibrord. Dat is meer dan geld en prognose-onderzoek. Gebed en geloof is uitgangspunt. Zonder eigenbelang blijven bouwen aan de plek, waar mens en God elkaar willen ontmoeten.