R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Dankwoord pastoor-deken Honings

DANK U WEL

 

29 september j.l. is een dag geworden om niet gauw te vergeten. Graag wil ik allen van harte danken die hieraan hun bijdrage hebben geleverd. In de viering kwam tot uitdrukking dat het een instal- laDe betrof van een nieuwe deken, een pastoor van 4 parochies en een priester die gaat funcDoneren binnen een pas- torale team. De vier afzonderlijke paro- chies werden vertegenwoordigd door- dat koor, fanfare of een schuJerij elk uit een andere parochie kwamen. Ook de parochianen uit Maastricht, in het bij- zonder de misdienaarsgroep, die speci- aal waren gekomen om hun “oude pas- toor” te begeleiden naar zijn nieuwe plek , wil ik hartelijk danken! Per Canta- re, de fanfare van Puth, de schuJerijen van Schinnen, Oirsbeek en Doenrade, en alle afgevaardigden van de provincie Limburg, de gemeente Beekdaelen, het dekenaat Schinnen, de afzonderlijke parochies uit het dekenaat, collega priesters, diakens en catechisten, de kerkbesturen en het dekenaatsbestuur, evenals familie en vrienden. Velen mocht ik even persoonlijk ontmoeten Djdens de drukke recepDe in Oirsbeek.

Het heeV bij mij een indruk achtergela- ten van hartelijke ontvangst, van men- selijke warmte en vriendschappelijke omgang met elkaar! Aangespoord door de woorden van de vicaris-generaal ga

ik mij inzeJen om “zoet als honing” te zijn.

Graag wil ik werken in een kerk die uit- nodigend is voor mensen, we verkondi- gen een blijde boodschap, Gods goed- heid en mensenliefde mag ik als pries- ter proberen, met al mijn menselijke beperkingen, present te stellen. Het voorbeeld voor mij is daarbij Jezus de goede Herder.

Ook namens Désirée van Breugel mag ik u allen hartelijk danken! Ook zij begint aan een nieuwe fase in haar leven. Zij heeV 29 september eveneens ervaren als een zeer hartelijk welkom!

Nogmaals dank aan u allen!!!

Pastoor-deken Jack Honings.