R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Kostbare momenten

Wanneer wij het dagelijks leven delen met elkaar staan we nauwelijks er bij stil wat anderen voor ons betekenen. Behalve wanneer het een bijzondere dag is: een verjaardag, een trouwdag of een moment na een moeilijke of mooie tijd. Dan maken we kortstondig zichtbaar wat die ander ons waard is. Wanneer een dierbaar persoon uit ons gezichtsveld verdwijnt komen er pas verhalen uit het verleden. Vaker gaat het over wat een moeder voor haar gezin betekende: de aandacht, de zorg, de opgewektheid of de stimulans. Of over  vader die zo sterk was en waar je altijd op kon rekenen. Soms wordt de tijd aangehaald dat er ziekte was en teruggang van leven. Dan wordt ook terug gehaald hoe men er was voor elkaar.

Op sacramentsdag gaat het over het  kostbare moment toen Jezus met zijn leerlingen voor de laatste keer samen was. Vooral toen Hij het brood nam en de beker en zei: "Dit is Mijn Lichaam en dit is MIjn Bloed". Wij beleven niet alleen wat Jezus vroeger betekende, maar wat Hij nog steeds voor ons betekent. Hij blijft zich aan ons geven met hart en ziel. Hij blijft onder ons wonen in de gestalte van het eucharistisch Brood".
De processie die wij houden is geen mis, maar een getuigenis dat Jezus nog steeds belangrijk voor ons is. Wanneer mensen zeggen: "de processie moet blijven", hebben ze het over hun geloof.  Ook al weten ze niet hoe ze dat moeten uitleggen, in hunhart leeft de gedachte dat de processie onlosmakelijk verbonden is met ons geloven in Jezus. Wanneer wij Jezus in de monstrans met ons mee dragen is dat een bepaalde manier van verbondenheid met Hem. Bij een rustaltaar is er een uiting van eerbied, ook al schrikken sommigen van de onverwacht klinkende kamerschoten. Dat wij in de kerk afsluiten met de eucharistie betekent dat wij Jezus niet alleen met ons mee dragen, maar Hem ook willen mee dragen in ons hart door het ontvangen van de communie. Op die manier beleven wij dat Jezus niet alleen verleden tijd is, maar heden en toekomst en dat Hij nog steeds daadwerkelijk bij ons is. Maar ook door onze manier van omgaan met elkaar geven wij de liefde van Jezus door.  Zo blijft hij tot ons spreken in deze tijd