R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Sacramentenbediening in het afgelopen jaar 2018

Ieder jaar maken wij de balans op van wat aan sacramentele bedieningen heeft plaats gevonden. Het zegt niet alles over het geloof van mensen, maar het geeft iets aan over de binding met de plaatselijke geloofsgemeenschap. In Schinveld staan 3173 inwoners als Rooms Katholiek geregistreerd, voor Merkelbeek zijn dat 1080.
Het aantal katholieken maakt ongeveer 60 tot 65 procent van de plaatselijke gemeenschap uit.
Vanuit deze groep hebben dit jaar 11(14) in Schinveld het doopsel ontvangen, voor Merkelbeek was dat 2 (2). Verder deden in Schinveld 13 (18) kinderen mee aan de eerste communie; in Merkelbeek waren er dat 7 (8).Bij het vormsel waren dat in Schinveld 9 (13) en in Merkelbeek geen omdat twee jaar geleden leerlingen uit groep 7 en 8 het vormsel hebben gedaan(14). Mensen die het kerkelijk huwelijk hebben ontvangen waren in Schinveld 0 (1) en in Merkelbeek eveneens 0 (1). Het aantal uitvaarten bedroeg in Schinveld 23 (23) en in Merkelbeek 6 (9). Over het toedienen van het sacrament der zieken zijn gegevens bij gehouden.
Deze cijfers geven de realiteit weer van ons kerkelijk leven. Is het onbekendheid met datgene wat de Kerk te bieden heeft. Heeft men geen contact met de plaatselijke priester of is er met ons als geloofsgemeenschap wat aan de hand. Wij merken dat de individualisering ook doorwerkt in de kerkelijke gemeenschap. Is men nog geïnteresseerd in datgene wat voor anderen van betekenis is, of vindt men het belangrijk dat men zelf in de belangstelling staat. Is er nog een emotionele verbondenheid met de kerk en wil men dat ook ondersteunen. Of laat men degenen die vaak steeds meer taken op zich nemen om de zaak draaiende te houden aan hun lot over. Gelooft men in datgene wat vanuit de media over de Kerk gezegd en geschreven of is men bereid naar de bron van geloof en leven te zoeken en uit te komen bij Christus.
Veel dank wil ik uitspreken naar de mensen die zich belangeloos inzetten voor onze parochies en ook een dank je wel aan de verenigingen op wie wij nooit tevergeefs een beroep mochten doen waardoor onze vieringen en gebeurtenissen een bijzonder cachet gaven. De kerstvieringen en processies zijn daar een voorbeeld van
In de toekomst zal het delen van priesters met meerdere parochies een onontkoombaar gegeven zijn en dit vraagt ook van de plaatselijke gemeenschap grote offers en inzet. Ook de financiële ondersteuning zal meer aandacht moeten krijgen, willen wij de kerkgebouwen kunnen blijven beheren. Misschien moeten wij ook in onze gemeenschappen nadenken over de vraag hoe het huis van God ook ontmoetingsplaats van mensen kan zijn. De cijfers die er liggen zijn niet te veranderen, maar de wil om samen eensgezind te bouwen aan onze gemeenschap is best een update waard. Moge wij ook in het komend jaar proberen om in stand te houden wat wij hebben en te vernieuwen wat vruchten oplevert. In die zin beginnen wij met een groot vertrouwen en geloof in God ook 2019 in te vullen.