R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Preek pasen 2019

Beste Medechristenen,
In de afgelopen paar dagen hebben wij het lijdensverhaal van Jezus kunnen beluisteren. Indrukwekkend en diep van inhoud. Dit verhaal is nog steeds actueel. In onze tijd vinden velen Jezus en de Kerk niet meer iets van deze tijd. en slepen in dat denken vele mensen mee.In onze Westers samenleving hebben velen de kerk dan ook de rug toe gekeerd. De media speelden daarin een grote rol. Vele schandalen werden breed uitgemeten. Goede dingen uit het verleden op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en opvang van gehandicapten en wezen werden in een totaal ander daglicht gesteld.   Het venijn werkt is nog steeds te traceren wanneer ondersteuning wordt gegeven aan de Kerk. Toen een aantal mensen onlangs miljoenen doneerden voor de opbouw van de Notre Dame te Parijs, was  hun commentaar: waarom dit geld niet aan de armen gegeven. Het gaat hier niet alleen om het gebouw, maar ook om het geloof dat in dit gebouw gevierd en beleefd werd. Wereldwijd worden meer dan 215 miljoen christenen worden vervolgd in en groot aantal landen. Het aantal mensen dat vermoord werd vanwege hun geloof is vorig jaar opgelopen tot 3066 wereldwijd. Zo is Christus niet altijd de verrezen Heer, maar nog steeds degene die opnieuw gekruisigd wordt.Hem aan de kant schuiven heeft gevolgen voor het leven van het individu en de samenleving. Zo is het leven in de huidige opvattingen van waarde zolang iemand productief is en kan consumeren. De zingeving ligt niet meer in het leven voor God. Maar wordt ingevuld met andere dingen: eten, kopen, uitgaan en genieten.
Toch blijven bewuste christenen het vieren van Pasen beschouwen als groot goed tegen alle verdrukking in. Er komen zo veel dingen aan bod waar we wat aan hebben. Als je geconfronteerd wordt met tegenslag en duisternis, versterkt het Licht ons geloof op momenten dat alles weer beter gaat. Wie krampachtig vasthoudt aan het verleden krijgt te horen dat je naar een andere plek moet gaan om Jezus te ontmoeten. Daar is te zien hoe nieuw leven opbloeit. De oprechtheid, betrokkenheid op de ander van jonge mensen en het zoeken naarGod moet ons vreugde en vertrouwen geven. Te snel zeggen dat het vroeger allemaal beter was, doet afbreuk aan het leven van nu. Zo merk je dat jonge ouders hun kinderen het geloof in God en Jezus belangrijk vinden. En dat ook willen doorgeven. Als je dat ziet kan je dat ook een gevoel van vreugde geven. Bij Pasen staat altijd het geheim van de verrezen Heer centraal en dat wordt op verschillende niveaus beleefd. De vrouwen die vroeg in de morgen naar het graf gingen om bij Jezus te zijn, schrikken wanneer zij het lege graf zien omdat het meest dierbare van hun is afgepakt. Onzekerheid en angst komt in hun op. Met dat gevoel komen zij aan bij de apostelen. Maar toen Johannes hun eraan herinnerde dat Jezus meerdere keren gezegd had dat Hij zou verrijzen, gingen zij het lege graf met andere ogen bekijken. Het lege graf is een verwijzing naar het nieuwe dat in Jezus begonnen is: "gaat naar Galilea en daar zult ge hem vinden en Hij zal u zeggen wat u moet doen". De boodschap van de engel maakt ons ervan bewust dat God ons Zijn wegen wijst. Pasen is  de boodschap van het nieuw leven dat God ons in Christus schenkt. Zo wordt aan de sterfelijkheid van iedere mens een nieuwe dimensie toegevoegd van geloof, hoop en liefde.
Mensen die leven vanuit het verrijzenisgeloof kennen een vreugde die voor buitenstaanders niet te begrijpen is. Ik sta er soms verbaasd over dat mensen die in hun leven vaak verdrietige dingen hebben mee gemaakt, toch een milde en vertrouwvolle levensinstelling hebben. Zij kunnen dingen uit handen geven en vertrouwen op de Heer die hun voortdurend momenten van verrijzen aanbiedt. "Waar een deur dichtslaat, gaat weer een andere deur open, heeft alles te maken met het geloof in de verrijzenis. Het feit dat mensen voelen: ik hoef het niet alleen te doen, geeft een gevoel van vrijheid en geborgenheid. Bekering hoort ook de paaservaring. Zagen mensen eerst niet hoe hun weg een doodlopende weg was, toen Jezus in hun leven kwam werd alles anders met meer liefde en inhoud. Dat heeft de apostel Paulus ervaren en daarvan geeft hij regelmatig getuigenis. Het verrijzenisgeloof is ook de motor voor mensen die leven vanuit Jezus om de samenleving ten goede te veranderen. Ondanks levensbedreigende situaties in Syrië bleef pater Frans bij zijn mensen, christenen en moslims, en na zijn dood blijft dat mensen met elkaar verbinden. Ook bij vrijwilligers speelt onbewust dat verrijzenisgeloof een grote rol. Je doet het, ondanks kritiek van mensen die alleen maar aan zichzelf denken, omdat ze geloven dat dit tot onze opdracht hoort. Pasen tilt de mens boven zichzelf uit. Hij wekte niet alleen Christus op uit de dood. Maar ieder die op Hem vertrouwt ontvangt nieuw leven. Voor de beleving van Pasen zijn drie woorden belangrijk: leven, laten leven en leven vanuit God. In die zin wens ik u een gezegend paasfeest toe.